Privacy verklaring

De organisatie

Hendriks Hoteldiensten b.v. gevestigd te Veenendaal, verklaart dat alle verzamelde gegevens conform de huidige richtlijnen (AVG) verwerkt worden. Voor zover van toepassing, zijn met externe dienstverleners die inzage kunnen hebben in de gegevens, z.g. verwerkersovereenkomsten afgesloten. (Accountant, datacentrum, softwareleveranciers, etc.) In detail zijn deze overeenkomsten opvraagbaar via ons hoofdkantoor.

Het doel van de verwerking

De verwerking van uw gegevens is van belang op grond van wettelijke verplichtingen (aangiftes), het afleggen van verantwoording aan de opdrachtgevers, het kunnen voeren van (loon-)administratie en correspondentie.

De ontvangers van de (persoons)gegevens

Bedrijfs- en persoonsgegevens worden binnen onze organisatie uitgewisseld om te kunnen voldoen aan administratieve en contractuele verplichtingen. In onze organisatie zijn te onderscheiden:
• Werknemers
• Opdrachtgevers
• Leveranciers
• Overheid
Binnen de organisatie worden uitsluitend relevante en/of verplichte gegevens uitgewisseld om het juist functioneren mogelijk te maken.

Doorgeven gegevens buiten de EU

De (persoons)gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven waardoor deze buiten de EU terechtkomen.

De bewaartermijn

De bewaartermijn van gegevens wordt gehanteerd conform de voorschriften en daarna zowel fysiek (papier) als elektronisch (data) vernietigd.

Inzage

Eenieder of elk bedrijf waarvan gegevens – in de zin van de privacy wetgeving – in onze organisatie zijn vastgelegd, heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie of verwijdering van die gegevens, voor zover dat overeenkomt met de juridische verplichtingen. Een aanvraag hiertoe kan ingediend worden via het hoofdkantoor.

Toestemming intrekken

Elke betrokkene, waarvan gegevens zijn vastgelegd, heeft het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken, waarbij wij de relevante gegevens eveneens zowel fysiek (papier) als elektronisch (data) vernietigen, voor zover dat overeenkomt met de juridische verplichtingen.
Een aanvraag hiertoe kan ingediend worden via het hoofdkantoor.

Klachten

Klachten omtrent (persoons)gegevens die de regelgeving volgens de AVG raken, kunnen worden ingediend bij de daarvoor aangestelde toezichthouder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen onze organisatie worden geen geautomatiseerde besluiten genomen o.b.v. persoonsgegevens.

Bronnen

Alle (persoons)gegevens zijn uitsluitend verkregen uit eerste hand, d.w.z.: van de persoon of de organisatie, er worden geen openbare bronnen geraadpleegd.

Veenendaal, 1 mei 2018
Hendriks Hoteldiensten b.v.

Klik hier voor de PDF versie.